nieuws

04 juni 2019Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding, Preventie en zorg

‘Mét andere ogen’ de regio’s in

Inspiratieregio’s verbeteren aansluiting onderwijs/kinderopvang, zorg en jeugd.

Alle kinderen verdienen optimale ontwikkelkansen, ongeacht hun zorgbehoeften, gedrag of beperkingen. Het moet gaan om de vraag ‘wat heeft dit kind nodig’? Vanuit deze overtuiging starten wij als onderdeel van een unieke combinatie van 21 landelijke partijen*) vanuit jeugdhulp, onderwijs, kinderopvang en ouders een gezamenlijk programma. Een programma voor het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs, kinderopvang, jeugdhulp en zorg.

Wij gaan gezamenlijk met onze landelijke partners de regio’s versterken en bijdragen aan een cultuuromslag in onze eigen sectoren, door de ontwikkeling van lerende netwerken. Twee kernadviezen staan centraal: het ontwikkelen van interprofessionele samenwerking (in teams) op scholen en brede lokale afspraken over jeugd onder regie van de gemeente. In de regio moet het gebeuren! Naast landelijke activiteiten gaat het programma daarom vooral om de ontwikkelingen in de zogenoemde Inspiratieregio’s, waar de adviezen uit het rapport ‘Mét andere ogen’ in de praktijk worden gebracht. Regio’s en gemeenten kunnen zich hiervoor melden.

Lerende netwerken vertrekkend vanuit het kind en ouders

Met het programma (link naar implementatieplan) luiden wij de implementatie in van de adviezen uit het onlangs verschenen rapport van René Peeters ‘Mét andere ogen’. Hierin staan zeven adviezen voor de Coalitie Onderwijs-Zorg-Jeugd voor het bestendigen en versnellen van de aansluiting tussen onderwijs/kinderopvang-zorg-jeugd. Deze samenwerking krijgt op veel plaatsen in Nederland langzaam vorm, een positieve ontwikkeling die wij verder gaan aanzwengelen. In de praktijk stuiten ouders, kinderen en professionals op allerlei barrières. Dit uit zich onder andere in de thuiszittersproblematiek. Om tot een duurzame en werkende oplossing te komen zijn regionaal en lokaal ontwikkelde lerende aanpakken nodig, die passen bij de lokale situatie. Dit vraagt om lerende netwerken op meerdere niveaus: lokaal en regionaal, op schoolniveau en op landelijk niveau, vertrekkend vanuit het kind en de ouders.

Implementatiestrategie: landelijk aanjagen en de regio’s in met twee speerpunten

Een van onze speerpunten is interprofessionele samenwerking op scholen. Met bredere teams die tijdig de goede inschatting maken van wat een kind nodig heeft en die waar nodig laagdrempelige ondersteuning bieden met de juiste expertise, dichtbij het kind. Dit ontlast de leerkracht en werkt preventief. Ons andere speerpunt is het maken van brede lokale afspraken over jeugd onder regie van de gemeente. Dit betekent: met de betrokken partijen komen tot een gezamenlijk gedragen visie over de jeugd, vertaald naar heldere afspraken en resultaten.

Wij gaan als Coalitie landelijke activiteiten uitvoeren om regio’s hierbij te helpen, daarnaast starten we met de selectie van 10 inspiratieregio’s die aan de slag zijn of willen met de adviezen. Zij worden intensief gevolgd in hun vorderingen en gevoed door kennis en ervaringen van experts en partners. Daarnaast zorgen we voor verdieping van vraagstukken en voor het verspreiden van ervaringen en inspiratie vanuit de regio’s. Zo breiden we geleidelijk uit van 10 naar uiteindelijk 40 regio’s.

Regio’s en gemeenten die zich met hun partners de komende jaren (willen) inzetten voor het bestendigen en versnellen van de aansluiting onderwijs/kinderopvang-zorg-jeugd worden van harte uitgenodigd zich te melden. Een uitnodiging volgt medio juni.

Programmaleiding in handen van René Peeters en Marijke Andeweg

René Peeters (bestuurlijk aanjager) en Marijke Andeweg (programmamanager) vormen samen met hun ondersteuning het programmateam. Het programma wordt in nauwe afstemming uitgevoerd met aanpalende programma’s en initiatieven. De activiteiten van de Coalitie Onderwijs-Zorg-Jeugd worden mogelijk gemaakt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

*) De coalitie bestaat uit: VNG, PO-Raad, LECSO, Netwerk LPO, VO-Raad, SWV VO / NODS, Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN, Ouders en Onderwijs, Iederin, Sociaal Werk Nederland, Branche Kinderopvang (BMK en BK), Sectorraad Pro, GGD GHOR, MBO Raad, ActiZ, Zorgverzekeraars Nederland, Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd. De ministeries van OCW en VWS zijn nauw betrokken, net als kennispartners NJi en NCJ.

Olfert Koning - vierkant200

Laatste nieuws