JGD-Wet en regelgeving

Factsheet: Besluit gemeenten na verwijzing jeugdarts

In de factsheet ‘Besluit gemeenten na verwijzing huisarts’ staat de procedure en mogelijkheden beschreven als een kind of jongere naar jeugdhulp wordt verwezen door een jeugdarts, huisarts of medisch specialist.

Factsheet: besluit gemeente na verwijzing jeugdarts

Stap 1: is de verwijzing door de jeugdarts, huisarts of medisch specialist naar jeugdhulp.

Stap 2: is de bepaling van de jeugdhulpaanbieder (de psychiater, orthopedagoog of gezinswerker) in overleg met de jeugdige of ouder wat daadwerkelijk de concrete inhoud, vorm, omvang en duur van de benodigde jeugdhulp is. Dit wordt bepaald mede op grond van professionele standaarden en op de afspraken die hij daarover met de gemeente heeft gemaakt in het kader van zijn contract- of subsidierelatie en de regels die de gemeente bij verordening heeft gesteld omtrent het vrij-toegankelijke en niet vrij-toegankelijke deel van het aanbod.

Stap 3: is een besluit van de gemeente voor de niet vrij toegankelijke zorg. Dit kan de gemeente mandateren aan de jeugdhulp aanbieder of niet. Echter bij de behandeling van de Jeugdwet in het parlement is duidelijk gemaakt dat de gemeente de naar de mening van de jeugdhulpaanbieder benodigde jeugdhulp niet kan weigeren als deze in overeenstemming is met de professionele standaarden en binnen het gemeentelijke aanbod en de contractafspraken valt. Als er een besluit van de gemeente volgt luidt dit dus in beginsel overeenkomstig het oordeel van de jeugdhulpaanbieder.

Verder wordt uiteengezet of de gemeente in alle gevallen een beschikking moet afgeven. Hoe de besluitvorming praktisch kan worden in gericht. Hoe het is als verwezen wordt naar een niet gecontracteerde jeugdhulpaanbieder.

Uitgelichte punten

Het is van groot belang dat gemeenten afspraken maken met de verwijzers en de zorgverzekeraars over de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de verwijzing plaatsvindt. Artikel 2.7, vierde lid, van de Jeugdwet, verplicht gemeenten daartoe en op grond van artikel 14 van de Zorgverzekeringswet zijn de zorgverzekeraars gehouden hun verantwoordelijkheden af te stemmen met die van gemeenten. Daarbij zullen afspraken gemaakt worden over de wijze waarop de regierol van de gemeenten vanuit het uitgangspunt “één gezin, één plan, één regisseur” geborgd wordt en over het voorschrijf en verwijsgedrag van huisartsen, medisch specialisten en jeugdartsen. Onderdeel van deze afspraken zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat bij verwijzing naar een individuele voorziening, hiervan een melding wordt gedaan aan de gemeente.

Gemeenten kunnen spiegelinformatie leveren aan huisartsen, medisch specialisten en jeugdartsen. Dit houdt in dat zij worden geïnformeerd over hun cliëntenbestand, de aandoeningen en de doorverwijzingen en dat dit in relatie wordt gebracht met de gegevens van andere huisartsen, medisch specialisten en jeugdartsen.

Bijlage

Factsheet: Besluit gemeenten na verwijzing huisarts

_DEF_ActiZ jeugd FC = voor normaal gebruik

ActiZ Jeugd