JGD-Wet en regelgeving

Handreiking Samenwerken binnen (jeugd)wijkteams

De gekozen juridische constructie en organisatievorm van de jeugdteams is relevant bij de vraag wie verantwoordelijk en ook aansprakelijk is in geval van calamiteiten en schade.Het transitiebureau heeft een handreiking opgesteld over verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bij calamiteiten als er wordt samengewerkt door partijen binnen (jeugd)wijkteams.

Handreiking Samenwerken binnen (jeugd)wijkteams

In de handreiking wordt beschreven dat vanuit juridisch oogpunt een aantal factoren invloed hebben op de vraag wie verantwoordelijk en ook aansprakelijk is in geval zich een calamiteit voordoet waardoor derden schade lijden. Aan de hand van een stappenplan kan elke gemeente en instelling de gekozen juridische constructie van de jeugdteams ontleden. Op die manier wordt duidelijk welke gevolgen de gekozen constructie heeft voor de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van partijen in geval van een calamiteit. Ook biedt het stappenplan een handvat om – daar waar dat nog niet is gebeurd - definitieve vormgeving van de jeugdteams voor de toekomst te bepalen.

Stappenplan:

  1. Heeft het jeugdteam rechtspersoonlijkheid?
  2. Welke taken verricht het jeugdteam?
  3. Is het jeugdteam een jeugdhulpaanbieder in de zin van de Jeugdwet?
  4. Wie is werkgever van de professionals in het team?
  5. Wie stuurt feitelijk de professionals aan?

Om het inzichtelijk te maken wordt het stappenplan aan de hand van zes modellen die in de praktijk voorkomen doorlopen opdat gemeenten en instellingen zich kunnen herkennen.

Calamiteiten

De calamiteiten kunnen derden betreffen (ouder(s)/kinderen) maar ook medewerkers. Zo kunnen leden van een jeugdteam slachtoffer worden van agressie en geweld en daarbij fysieke of psychische schade oplopen. De werkgever is verplicht te zorgen voor een veilige werkomgeving. 

Adequaat verzekeringspakket

Het is belangrijk dat de gemeente en de instellingen beschikken over een adequaat verzekeringspakket, bestaande uit in ieder geval een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA), een collectieve bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en een collectieve ongevallenverzekering.

Preventie

Preventie valt niet onder de definitie van jeugdhulp in de wet. Instellingen die uitsluitend preventie leveren, zijn geen jeugdhulpaanbieders in de zin van de wet. De kwaliteitseisen in hoofdstuk 4 van de Jeugdwet zijn niet op preventieactiviteiten en preventiemedewerkers van toepassing. De afbakening tussen ‘preventie’ en ‘jeugdhulp’ is niet altijd eenvoudig.

_DEF_ActiZ jeugd FC = voor normaal gebruik

ActiZ Jeugd