nieuws

Jeugd beeldmerk
07 september 2017Jeugd Nieuws, Wet en regelgeving

Update stand van zaken aanpassingen Wet Publieke Gezondheid

Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) zal per 1 januari 2019 overgaan naar de gemeenten. Op dit moment zijn betrokken partijen de implementatie aan het voorbereiden. Een handreiking voor gemeenten wordt ontwikkeld en een helpdesk wordt ingericht. Het informed consent is effectief per 1 januari 2018. 

Lees verder voor een overzicht van de stand van zaken. 

Verankering RVP in de Wet PG

De bepalingen inzake de gemeentelijke medebetrokkenheid bij het RVP zullen op 1 januari 2019 in werking treden. Ter ondersteuning van de implementatie is een werkgroep ingesteld met vertegenwoordigers van VNG, RIVM, GGD GHOR NL en ActiZ. De ‘werkgroep implementatie RVP’ is met het ministerie van VWS betrokken bij de planning en uitvoering van de activiteiten. Projectcoördinator is Vincent Pot (GGD GHOR, detachering VNG). Het implementatietraject omvat onder meer de ontwikkeling van een landelijke handreiking voor gemeenten (door Significant) en het opzetten van een Helpdesk voor eventuele vragen. De handreiking zal in het najaar door VNG worden verstuurd aan de gemeenten. Tegelijkertijd ontvangen de JGZ-organisaties de handreiking via ActiZ en GGD GHOR Nederland. Het ministerie van VWS informeert eind 2017 gemeenten via de decembercirculaire over het bedrag dat zij voor hun RVP-taken beschikbaar krijgen in 2019. 

Informed consent/vaccinatie-consult

De activiteiten rond informed consent bestaan uit 2 onderdelen:

  1. Informed consent is uitleg over het RVP en toestemming voor RVP uitvoering vragen, daarnaast de toestemming voor de uitwisseling van gegevens met het RIVM.
    Op 30 juni heeft een eerste bijeenkomst plaatsgevonden over het Informed Consent/vaccinatieconsult op initiatief van ActiZ, RIVM en GGD GHOR waarbij de, door de JGZ organisaties aangewezen, contactpersonen aanwezig waren. Doel van deze bijeenkomst was het informeren over de ontwikkelingen, een eerste stap te zetten naar de invoering en het inventariseren van aandachtspunten om de vorm te bepalen. Uitwerking van deze bijeenkomst was een leidraad met onder meer een landelijk tijdpad, benodigde stappen en een vragenlijst ter input van een vervolgbespreking in het najaar. Deze is eind juli verstuurd naar de contactpersonen en naar de managers/directeuren JGZ van alle JGZ organisaties, samen met het verslag van de bijeenkomst. Op 3 november vindt de vervolg bijeenkomst voor de contactpersonen plaats.

  2. De benodigde aanpassingen om de toestemming te kunnen registeren en de gegevens ook te kunnen uitwisselen als er toestemming is gegeven.
    In opdracht van het ministerie van VWS is een werkgroep samengesteld om in kaart te brengen welke aanpassingen moeten plaatsvinden in het DD JGZ ten einde het Informed Consent te kunnen registreren, mede ingegeven door de juridische implicaties en wat de financiële consequenties zijn. Aan deze werkgroep, o.l.v. Marja Verwoerd (bekend van Nictiz) nemen deel RIVM, NCJ, ActiZ, GGD GHOR Nederland en een jurist. Onderwerpen die hier aan de orde komen zijn o.a. het registreren van de toestemming, het toestemming vragen (periode, leeftijd etc), praktische gevolgen van ‘geen toestemming’, wijzigingen DD JGZ en aanpassingen BDS. Op dit moment is de werkgroep druk doende alle informatie te verwerken in een document in overleg met VWS.
Selma van der Harst

Selma van der Harst

Laatste nieuws